Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseenUkkoverkot Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 30.3.2020 klo 14.00 yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Itämerentori 2, 00180 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen aloitetaan klo 13.30.


A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat


Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen


2. Kokouksen järjestäytyminen


3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen


4. Kokouksen laillisuuden toteaminen


5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen


6. Tilikauden 1.1.2019–31.12.2019 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen


Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen


8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen


Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikauden tappio, -1 924 421,41 euroa, siirretään kokonaisuudessaan yhtiön voitto-/tappiotilille ja että tilikaudelta 1.1.2019–31.12.2019 ei jaeta osinkoa.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle


10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen


Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten palkitsemiseen ei tehdä muutoksia. Hallituksen jäsenille, jotka eivät ole työ- tai toimisuhteessa yhtiöön, maksetaan kokouspalkkiona 700 euroa kultakin kokoukselta, kuitenkin yhteensä enintään 7.000 euroa koko tilikaudelta.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen


Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenmääräksi päätetään kolme (3) varsinaista jäsentä ja yksi (1) varajäsen.

12. Hallituksen jäsenten valitseminen


Yhtiön nykyiset hallituksen varsinaiset jäsenet Mikko Uusitalo (hallituksen puheenjohtaja), Juhani Hintikka ja Kari Lehtinen ovat ilmoittaneet, että he ovat käytettävissä hallituksen jäsenen ja varajäsenen tehtävään kaudelle, joka päättyy vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että edellä mainitut henkilöt valitaan uudelleen hallituksen jäsenen tehtävään kaudelle, joka päättyy vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

13. Osakepalkkioperusteisen neuvonantosopimuksen hyväksyminen


Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous hyväksyy hallituksen varsinaisen jäsenen Juhani Hintikan kokonaan omistaman Lee Capital Oy -nimisen yhtiön kanssa tehtävän konsultointisopimuksen mukaisen palkkion maksamisen Ukkoverkot Oy:n osakkeilla. Mikäli sopimuksen voimassaoloon liittyvät ja muut sopimuksen mukaiset, muun muassa Ukkoverkot Oy:n arvon kehitykseen liittyvät tavoitteet toteutuisivat täysimääräisinä, Lee Capital Oy:llä olisi oikeus merkitä enintään 500 000 Ukkoverkot Oy:n uutta äänivallatonta B-sarjan osaketta 0,01 euron osakekohtaiseen merkintähintaan. Merkittävät osakkeet mukaan laskien enimmäismäärä vastaa yhtiökokouskutsun päivämääränä noin 7,7 % yhtiön kaikista osakkeista. Osakepalkkio maksettaisiin käyttäen yhtiökokouksen 19.12.2018 antamaa valtuutusta.

14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen


Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

15. Tilintarkastajan valitseminen


Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen BDO Oy toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. BDO Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana jatkaa KHT Juha Selänne.

16. Kokouksen päättäminen


B. Yhtiökokousasiakirjat


Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Ukkoverkot Oy:n uudistetuilla internetsivuilla osoitteessa http://www.edzcom.com/.

Ukkoverkot Oy:n vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, on nähtävillä yhtiön pääkonttorissa 23.3.2020. Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään 13.4.2020.

C. Ohjeita kokoukseen osallistuville


1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen


Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 18.3.2020 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty osakkeenomistajan henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustilille, on merkitty yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 25.3.2020 klo 10.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä.

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

a) kirjeitse osoitteeseen Ukkoverkot Oy, Yhtiökokous, Itämerentori 2, 00180 Helsinki; tai

b) sähköpostilla yhtiön lakiasiainjohtajalle Olli Kuuselle olli.kuusi@ukkoverkot.fi otsikolla ”Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen”.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

2. Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajat


Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella osakkeenomistajalla olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 18.3.2020. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 25.3.2020 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajaa kehotetaan viivytyksettä pyytämään omaisuudenhoitajaltaan tilapäistä merkitsemistä yhtiön osakasluetteloon, valtakirjojen antamista sekä ilmoittautumista yhtiökokoukseen koskevat tarvittavat ohjeet. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun määräaikaan mennessä.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat


Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvo-osuustileillä olevilla osakkeilla, on yhtiökokoukseen ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä ennen ilmoittautumisajan päättymistä osoitteeseen:

a) postitse: Ukkoverkot Oy, Yhtiökokous, Itämerentori 2, 00180 Helsinki; tai

b) sähköpostilla: olli.kuusi@ukkoverkot.fi otsikolla ”Valtakirja”.

4. Muut tiedot


Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Yhtiöllä on kokouskutsun päivänä yhteensä 5 419 794 A-osaketta, jotka edustavat yhtä monta ääntä. Yhtiöllä on lisäksi yhteensä 539 423 äänioikeudetonta B-osaketta.

Helsingissä 8.3.2020

UKKOVERKOT OY
Hallitus

Lisätietoja antaa:

Olli Kuusi, lakiasiainjohtaja
Puh. +358 407731865
olli.kuusi@ukkoverkot.fi
File name : Kertomus-ja-tilinpäätös-2019.pdf